วาไรตี้

บทสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่2558

บทสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่2558

ปีใหม่ 2558 มาร่วม สวดมนต์ข้ามปี 2558 เพื่อขอพรให้กับตนเอง คนที่รักเรา และให้ประเทศไทยพบกับความสงบสุขใน ปี 2558 กันเถอะ ว่าแต่ บทสวดมนต์ข้ามปี มีอะไรบ้างนะ มาดูกัน!!

บทสวดมนต์ข้ามปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีมะแม 2558 
สำหรับมือใหม่ที่อยากสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้าน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไรลองสวดบทง่ายๆตามนี้ก็ได้นะ 

 บทสวดมนต์ข้ามปี 2557


  คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

        อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ       

        อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ                                                

        อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ      

 
  บทกราบพระรัตนตรัย

        อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

        สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

        สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 
  นมัสการพระพุทธเจ้า

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)


  สมาทานศีล5

        ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

        สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ


  บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆเรื่อง)

      บทพระพุทธคุณ

      อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
     
      วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

      อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

      เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ


       บทพระธรรมคุณ

      สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

      สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

      โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ


      บทพระสังฆคุณ

      สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

      ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

      ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

      อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ


  บทมงคลสูตร(ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

      เอวัมเม สุตัง ฯ

      เอกัง สะมะยัง ภะคะวา     สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

      อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม   อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

      อะภิกกันตายะ รัตติยา     อภิกกันตะวัณณา

      เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

      เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

      อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา

      เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

     

      ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

      พะหู เทวา มะนุสสา จะ             มัคะลานิ อะจินตะยุง

      อากังขะมานา โสตถานัง            พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

      อะเสวะนา  จะ  พาลานัง           ปัณฑิตานัญจะ  เสวะนา

      ปูชา  จะ  ปูชะนียานัง                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      ปะฏิรูปะเทสะวาโส  จะ              ปุพเพ  จะ  กะตะปุญญะตา

      อัตตะสัมมาปะณิธิ  จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      พาหุสัจจัญจะ  สิปปัญจะ           วินะโย  จะ  สุสิกขิโต

      สุภาสิตา  จะ  ยา  วาจา             เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                   ปุตตะทารัสสะ  สังคะโห

      อะนากุลา  จะ  กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      ทานัญจะ  ธัมมะจะริยา  จะ         ญาตะกานัญจะ  สังคะโห

      อะนะวัชชานิ  กัมมานิ                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      อาระตี  วิระตี  ปาปา                 มัชชะปานา  จะ  สัญญะโม

      อัปปะมาโท  จะ  ธัมเมสุ           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      คาระโว  จะ  นิวาโต  จะ           สันตุฏฐี  จะ  กะตัญญุตา

      กาเลนะ  ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      ขันตี  จะ  โสวะจัสสะตา           สะมะณานัญจะ  ทัสสะนัง

      กาเลนะ  ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      ตะโป  จะ  พรัหมะจะริยัญจะ     อะริยะสัจจานะ  ทัสสะนัง

      นิพพานะสัจฉิกิริยา  จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ             จิตตัง  ยัสสะ นะ กัมปะติ

      อะโสกัง วิระชัง เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

      เอตาทิสานิ กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา

      สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ        ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ


  บทโพชฌังคปริตร(หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

      โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

      วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

      สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

      มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา

      สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ

      เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง
     
      คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

      เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

      เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

      จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

      สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ

      ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

      มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

      เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

 
  บทพุทธชัยมงคลคาถา(ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

 
      พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

      ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

      ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

      เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

      อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

      สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

      ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

      อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

      ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

      เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

      หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 
  บทแผ่เมตตาทั่วไป

       สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

        อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

        อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

        อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

        สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

 
  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

        อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

        อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

       อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

       อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

       อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

       อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

       อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
      ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

 

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร ?

1. การสวดมนต์เป็นการทำความดี สวดข้ามปียิ่งดี ดีกว่ากินเหล้าเมายากันข้ามปีเป็นไหนๆ

2. สวดมากๆ ยิ่งดี เหมือนคนไปวัดมากๆ ก็ย่อมดีกว่าคนไปบ่อนมากๆ

3. เพราะว่าวัดเป็นสถานที่ทำความดี หรือแม้แต่สถานที่สวดมนต์ข้ามปีเช่นท้องสนามหลวง ก็เป็นสถานที่ทำความดี การไปทำความดีมากๆ ย่อมดีกว่าการไปทำความชั่วมากๆ แน่นอน


อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปี

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กล่าวว่า การสวดมนต์ถือว่าเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า พร้อมน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติปฏิบัติตาม นอกจากนี้ช่วยให้จิตใจสงบ ยังเป็นที่พึ่งทางใจ และทำให้จิตเกิดพลัง โดยเฉพาะหากเป็นการสวดมนต์วันปีใหม่จะถือว่ามีความเป็นสิริมงคลเป็นอย่าง ยิ่ง

พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กล่าวว่า สวดมนต์ ช่วยรักษาโรคเครียด หากเปรียบร่างกายมนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ การสวดมนต์ก็คือการป้อนข้อมูลที่ไม่มีไวรัสเข้าไป ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น บทสวดมนต์ที่แนะนำ คือ “บทพาหุง” ซึ่งจะช่วยปกป้องจากอันตราย และบทโพชฌงคสูตร เพื่อช่วยให้ร่ายกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

พระวิจิตรธรรมา ภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวถึง อานิสงส์ของการสวดมนต์ว่า ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่า การสวดมนต์ ช่วยคุ้มครอง ปกปักษ์รักษาจากอันตราย การสวดบทอิติปิโส ซึ่งเป็นการบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ และสังฆคุณ สามารถทำได้ทุกวัน ขณะที่การสวดมนต์รับปีใหม่นั้นมักนิยมสวดบทนพเคราะห์ เชื่อว่าจะเสริมดวงประจำวันเกิดของผู้ที่สวดได้

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี กล่าวว่า บทสวดมนต์ทุกบท ล้วนเป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอานุภาพแตกต่างกันไป เช่น บทกาลามสูตร เป็นบทสวดเพื่อให้เกิดปัญญา บทมงคลสูตร เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลแท้-เทียม แต่เหนืออื่นใด ผลของการสวดมนต์ ก็คือเมื่อสวดแล้วก็จะเห็นธรรม

ขณะที่นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า การสวดมนต์จะช่วยเสริมปัญญา เป็นพุทธคุณ เกิดการตั้งมั่นนึกถึงสิ่งที่ดี ผู้สวดมนต์ ต้องสงบกาย วาจา ใจ มีสมาธิ ดังนั้นในช่วงคืนเข้าสู่ปีใหม่ เป็นโอกาสเริ่มต้นในการทำเรื่องดีๆ หากได้สวดมนต์ แทนการดื่มเหล้าเฉลิมฉลอง จะช่วยให้นึกถึงสิ่งดีๆ และช่วยให้ได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมา


asdf

เข้าสู่หน้าเว็บ horoworld แบบปกติ